Tietosuojalauseke

KODINHOITAJAPAIVAKSI - INKAN KOTITALOUSPALVELUT OY TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

REKISTERINPITÄJÄ

Kodinhoitajapaivaksi - Inkan kotitalouspalvelut Oy
Vanha Saunalahdentie 18C
02330, Espoo
2912280-2

Tietosuoja-asioissa vastaa:

Toimitusjohtaja Inka Honkanen
puhelin 045 105 8222
sähköposti inka@kodinhoitajapaivaksi.fi
postiosoite: kuten yllä

REKISTERIN NIMI JA TIETOSISÄLTÖ

Kodinhoitajapaivaksi - Inkan kotitalouspalvelut Oy:n asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE / MIKSI KERÄÄMME TIETOJANNE?

3.1 Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä asiakkaan eli rekisteröidyn oikeudet.

3.2 Henkilötietojen keräämisen tarkoitus 

Suostumukseen perustuva tietojen tallentaminen

Sikäli kuin edellä sanottuihin lakeihin tai olosuhteisiin perustuva rekisteröintioikeus ylittyy, tai mainittua muuta oikeusperustaa ei ole, pyydetään Asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen.

3.3 Tietojen käyttötarkoitus

Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • laskutus, perintä ja asiakastapahtumien varmentaminen
 • mainonnan kohdentaminen
 • palveluita koskeva analysointi ja tilastointi
 • asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta
 • palveluihin liittyvien rekisterinpitäjän ja muiden toimeksiantoihin liittyvien henkilöiden ja tahojen oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen ja turvaaminen,
 • rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

3.4 Seuraamukset tietojen saamatta jäämisestä

Mikäli rekisterinpitäjä ei saa kohdissa 3.2 a), b) ja c) tarkoitettuja tietoja, ei asiakassuhdetta voida aloittaa tai jatkaa, taikka ryhtyä muuhun sopimukseen tai osallistua oikeustoimeen Asiakkaan kanssa.

ASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ / MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

 • Asiakkaan perustiedot, kuten koko nimi, osoite, kieli
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten Asiakkaalle tarjotut palvelut
 • lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • mielenkiinnon kohteet ja muut Asiakkaan itse antamat tiedot
 • palvelujen muut tapahtumatiedot
 • reklamaatiot ja niiden käsittelytiedot

Muut henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Mikäli henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen on perustunut ainoastaan Asiakkaan suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän pyynnöstä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET / MISTÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?

Suostumukseen perustuvat tiedot kerätään suoraan Asiakkaalta tai hänen suostumuksellaan viranomaisen tai kolmannen tahon ylläpitämistä rekistereistä tai lähteistä.

TIETOJEN LUOVUTUS / MIHIN TIETOJA VOIDAAN ANTAA?

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiallisen yhteyden täyttyessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa siten esimerkiksi aluehallintovirastolle ja muille viranomaisille, kaupanteon yhteydessä kaupan osapuolten pankeille ja toimeksiannon eri vaiheissa mm. isännöitsijälle ja maanmittauslaitokselle.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esim. OneDriven, iCloudin tai Dropboxin yhteydessä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET / MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOJANNE?

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Asiakasrekisterin pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös muille käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Siltä osin, kuin henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän lukuun tämän alihankkija, on rekisterinpitäjän ja alihankkijan välisillä sopimuksilla huolehdittu asianmukaisten suojatoimien järjestämisestä ja varmistettu, että henkilötietojen käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

ASIAKKAAN OIKEUDET / MITEN VOIN TOIMIA VARMISTAAKSENI KÄSITTELYN LAINMUKAISUUDEN?

9.1 Tietojen tarkastaminen, saaminen ja siirtäminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Asiakasrekisteriin. Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.

Rekisterinpitäjä toimittaa edellä mainitut tiedot Asiakkaalle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat itse toimittamansa asiakastiedot siirretyksi kolmannelle osapuolelle jäsennellysti ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisterinpitäjä säilyttää kuitenkin siirretyt tiedot tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

9.2 Virheellisen tiedon oikaiseminen

Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.

9.3 Tiedon käsittelyn vastustaminen tai rajoittaminen ja tiedon poistaminen

Asiakkaalla on oikeus vastustaa häntä itseään koskevia tietojen käsittelyä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ja rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistä varten sekä rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä, sekä oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi, vaikka peruste tiedon käsittelylle muutoin olisikin.

9.4 Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli rekisterissä oleva tieto perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, on suostumus koska tahansa peruutettavissa ilmoittamalla tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle. Pyynnön perusteella poistetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole säilytettävä, tai voida säilyttää, lain tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun perusteen nojalla.

9.5 Menettely oikeuksien käyttämisessä

Tarkastus-, oikaisu- tai muun pyynnön voi esittää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tässä selosteessa mainituilla yhteystiedoilla.

9.6. Erimielisyydet

Asiakkaalla on oikeus saattaa asia Tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei noudata Asiakkaan oikaisu- tai muuta pyyntöä.

PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta Asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.


Siivouksen sopimusehdot

 

Sopijaosapuolet

Inkan Kotitalouspalvelut Oy (jäljempänä ”Yritys”) tuottaa siivouspalveluita. Tilaajana toimii kotitalous tai yritys (jäljempänä ”Asiakas”).

 

Sopimuskohde

Sopimuksen kohteena on Yrityksen tuottamat siivouspalvelut, joiden laatu sekä määrä suunnitellaan ja sovitaan yhdessä Asiakkaan kanssa ja määritellään tarkemmin palvelu-sopimuksessa. Laskutettava minimiaika siivouspalveluissa kaksi (2) tuntia. Käyntiaika pyöristetään seuraavaan lähimpään 15 minuuttiin.

Laskutus ja kustannukset

Asiakas vastaa palvelusopimuksessa sovituista kustannuksista ja tilauksista. Maksuehto on 14 vuorokautta. Viivästyskorko on korkolain mukainen ja mahdolliset perintäkustannukset veloitetaan tilaajalta. Lisäpalvelut ja muut edellä mainitun kodinhoitoajan ylittävät työtehtävät laskutetaan erikseen hinnaston mukaan. Mahdollisista pyhäpäivinä, viikonloppuina, iltaisin tai öisin tehtävästä kodinhoidosta sovitaan erikseen. Laskutamme kerran kuukaudessa jälkikäteen. Mikäli Asiakas on tilannut palvelun joka sisältää aineet ja tarvikkeet on Asiakas on velvollinen osoittamaan Yrityksen työntekijälle maksuttoman pysäköintipaikan palvelun ajaksi. Muussa tapauksessa Asiakkaalta veloitetaan pysäköintikuluja 6 €/h. Yrityksellä on käytössä e-laskutus ja sähköpostilaskutus. Paperilaskutettaville palvelumaksu on 5,00 euroa/lasku.

Tehtävät ja niiden jakautuminen

Kodinhoidon tehtävät jakautuvat erilaisiin työtehtäviin, jotka on jaoteltu tässä sopimuksessa. Nämä tehtävät kuuluvat kiinteään tässä sopimuksessa sovittuun veloitukseen ja hintaan. Mahdolliset lisäpalvelut veloitetaan erikseen.

Kodinhoidon tehtävät

Tehtävät räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Ne voivat olla esimerkiksi ks. https://kodinhoitajapaivaksi.fi/kotisiivous/

Lisäpalvelut

Suoritamme mielellämme asiakkaan pyynnöstä alaan kuuluvia töitä, jotka eivät sisälly perussopimukseen ks. lista. Lisäpalveluista ilmoitamme www.kodinhoitajapaivaksi.fi sivuilla.

Siivousvälineet ja muut kodinhoidon tarvikkeet

Käytämme asiakkaan kodinhoidon varusteita ja siivousvälineitä (välineet, pesuaineet, roskapussit). Asiakkaan kanssa sovitaan erikseen, mikäli käytämme Yrityksen siivousaineita ja tarvikkeita.

Sopimuksen voimassaoloaika

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika kummallakin osapuolella on kaksi viikkoa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, inka@kodinhoitajapaivaksi.fi . Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilapäisesti palvelutilaus ilman kuluja 5 päivää ennen palvelukäyntiä. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, inka@kodinhoitajapaivaksi.fi. Kodinhoitoa haittaavan sairastapauksen yhteydessä asiakkaan on peruttava kyseisen päivän siivous aamulla klo 7:00 mennessä, jolloin palvelua ei tämän siivouskerran osalta laskuteta. Mikäli peruutus tulee tämän jälkeen, veloitamme 50 % siivouskerrasta. Ylivoimaisen esteen sattuessa on Yrityksellä oikeus perua palvelu. Mikäli palveluaika osuu arkipyhäksi, pyritään palvelu siirtämään toiseen ajankohtaan. Yrityksellä on oikeus purkaa palvelusopimus päättymään välittömästi, mikäli Asiakas rikkoo sopimuksen ehtoja tai laiminlyö sopimuksen mukaisia ehtoja.

Avain

Mikäli Asiakas luovuttaa avaimen, on Asiakas velvollinen ilmoittamaan Yritykselle avaimen luovutuksesta. Avaimen luovutuksesta tehdään erillinen sopimus. Jos Asiakkaalla on hälytysjärjestelmä, on hän velvollinen ilmoittamaan sen koodin ja ohjeet siitä, miten hälyttimen saa pois päältä työn tekemisen ajaksi. Mikäli koodia ja ohjeita ei ilmoiteta, Yritys ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisesta hälytyksestä aiheutuneita kustannuksia. Mikäli Asiakas ei luovuta avainta on hän velvollinen huolehtimaan Yrityksen työntekijöiden sisäänpääsyn sovittuina ajankohtina.

Salassapito

Palveluntuottaja vastaa siitä, etteivät sen työntekijät paljasta kolmansille henkilöille mitään tilaajan kodissa tietoonsa saamiaan tietoja tai tietoja tilaajaa tai muita samaan talouteen kuuluvia henkilöitä koskien.

Vastuu

Palveluntuottaja vastaa mahdollisesta vahingosta, joka on syntynyt palvelun suorittamisen yhteydessä. Palveluntuottaja vakuuttaa, että sillä on riittävä vastuuvakuutus, joka kattaa palveluntuottajan tämän sopimuksen mukaiset vastuut, ja sitoutuu pitämään vakuutuksen voimassa koko sopimuskauden ajan

Hinnantarkistus

Sopimushintoja voidaan tarkastaa kerran vuodessa vastaamaan toimintaympäristön ja yleisen hintatason aiheuttamia kustannusten nousuja. Palveluntuottajan on ilmoitettava mahdollisesta hintojen nostosta vähintään 30 päivää ennen korotusta, jolloin asiakas voi joko hyväksyä hinnanmuutoksen tai irtisanoa sopimuksen tämän sopimuksen kohdan 8 mukaisesti. Selvyyden vuoksi todettakoon, että mikäli asiakas ei irtisano sopimusta hinnankorotuksen yhteydessä, katsotaan hänen hyväksyneen hinnankorotuksen saadessaan asiasta ilmoituksen sähköpostilla tai kirjeellä tämän palvelusopimuksen mukaiseen osoitteeseen

 


​EVÄSTEET

Evästeiden perusteella pystymme parantamaan sivustomme toimivuutta, kehittämään tuottamiamme sisältöjä sekä tarjoamaan asiakkaillemme yksilöityä palvelua.

Mikäli sivustollamme vieraileva käyttäjä ei halua sallia evästeitä, voi evästeiden käytön estää käyttäjän internetselaimen asetuksista. Evästeet voivat olla tarpeellisia sivustomme ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.